Organi šole

ORGANI UPRAVLJANJA:

RAVNATELJ: Ivan Kovačič
SVET ŠOLE – predsednica: Silva Kos
SVET STARŠEV – predsednik: Simon Detiček

STROKOVNI ORGANI

UČITELJSKI ZBOR
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR – Sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku.
RAZREDNIKI – Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
   

AKTIV 1.  VIO – vodja: Slavica Gracej 
AKTIV naravoslovja – vodja: Alojzija Mušič
AKTIV družboslovja -vodja: Dragica Križaj
AKTIV umetnost- vodja: Rok Dragič
AKTIV jezikoslovja – vodja: Zofija Polanec
AKTIV področje športa -vodja: Kristijan Ilijevec