Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Naloge Sveta zavoda

Svet zavoda šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt ter poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah, če z zakonom ni določeno drugače, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet staršev, skupnost učencev ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 Svet zavoda OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje

Člani sveta so izvoljeni za štiri leta. Svet zavoda šole šteje 11 članov. Sestavljajo ga:                                                                                   

  • trije predstavniki ustanovitelja (Brigita Koren, Mojca Vidmar, Matej Gracej (namestnik predsednice));
  • trije predstavniki staršev (Jasna Ačko, Vida Leskovar, Tadeja Brdnik);
  • pet predstavnikov šole (Silva Kos (predsednica), Barbara Potočnik Kolenc, Igor Javernik, Urška Smole, Jana Stegne).

Predsednica sveta zavoda je Silva Kos, podpredsednik Sveta zavoda je Matej Gracej.

POSLOVNIK SVETA ZAVODA OŠ TINJE

Dostopnost