Svet šole

Naloge sveta zavoda:

Svet zavoda šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah, če z zakonom ni določeno drugače, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Svet zavoda OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje:

Člani sveta so izvoljeni za štiri leta. Svet zavoda šole šteje 11 članov. Sestavljajo ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Mojca Vidmar, Brigita Koren, Maksimilijan Tramšek ml.)
  • trije predstavniki staršev (Suzana Mlakar, Barbara Čretnik, Simon Detiček)
  • pet predstavnikov šole (Barbara Potočnik Kolenc, Igor Javernik, Silva Kos, Urška Smole, Jana Stegne).

Predsednica sveta zavoda je Silva Kos, podpredsednica sveta zavoda je Mojca Vidmar.

POSLOVNIK SVETA ZAVODA OŠ TINJE