Skoči na glavno vsebino

O ŠSS

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA (ŠSS) – delo šolske pedagoginje v OŠ Tinje

Šolska svetovalna delavka Katarina Dovnik je na naši šoli vsak drugi dan v tednu. Barbara Potočnik Kolenc je na šoli vsak dan. Program dela ŠSS je napravljen in je priloga LDN. Temeljne naloge so strnjene v naslednja področja:

  • učenja in poučevanja;
  • šolske kulture, vzgoje, klime in reda;
  • telesnega, osebnega in socialnega razvoja učencev;
  • šolanja in poklicne orientacije;
  • socialno-ekonomske problematike;
  • študijskih dejavnosti in proučevanja zakonodaje;
  • vodenja dokumentacije in drugih del.

Njena področja dela vključujejo VPIS v 1. razred osnovne šole,  POKLICNO INFORMIRANJE, največ za  9. razred OŠ, vpis v srednje šole,  prenos informacij z zloženkami in gradivi s področja poklicne dejavnosti oz. šolanja. Prav tako ureja predstavitve posameznih srednjih šol s poklici, za katere izobražujejo, skrbi za informacije na oglasni deski, jih seznanja z e-viri, uporabo KIK programa, opravi pogovore z učenci in starši ter vsako leto oblikuje novo publikacije »Kam po OŠ?« itd.

Ukvarja se z UČENCI S POSEBNIMI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI (POSEBNE POTREBE – PP), pripravlja in poskrbi za vrednotenje individualiziranih programov zanje kot tudi za NADARJENE učence (NAD). Je koordinator načrtovanih aktivnosti v povezavi z učitelji, učenci in starši. Aktivno sodeluje z izvajalci ur dodatne strokovne pomoči (DSP) ob skupnem načrtovanju ciljev, vsebin in upoštevanju prilagoditev, potrebnih za uspešnejše VIZ delo v razredu ter zunaj njega z vodenjem ustrezne dokumentacije. Priporoča  tudi vključitev zunanjih strokovnjakov  ter institucij, v kolikor gre za kompleksnejše težave, ki jih s timskim  delom v šoli ne uspemo zmanjšati  (psiholog in logoped v ZD Slov. Bistrica, strokovnjaki iz Svetovalnega centra in Pedopsihiatričnega dispanzerja Maribor ter Zavoda RS za šolstvo – OE Maribor).
 

Opravlja analize bralnega razumevanja v 1. triadi, analizira učne navade, stile in strategije učenja v 4. razredu oz. po dogovoru z ostalimi razredi (področje učenja in poučevanja), aktivno sodeluje pri projektu bralne pismenosti in  oblikovanju kakovostnega dela z NAD učenci v OŠ. Poskrbi za delavnice s področja preventive oz. za informacije strokovnjakov tistih področij, ki so pomembne za zdrav razvoj in pozitivno funkcioniranje odraščajočih otrok.

Skozi leto sodeluje z vodstvom, pedagoškimi in strokovnimi delavci šole, učenci, starši ter zunanjimi ustanovami pri timskih in individualnih pogovorih oz. reševanju različnih učnih, vedenjskih posebnosti, socialno-finančnih stisk, prehrane oz. ostalega, kar je pomembno za otrokovo dobro počutje, ustrezno vedenje  in napredek v šoli (gre za področje telesnega, osebnega in socialnega razvoja učencev;  področje  kulture, vzgoje, klime, reda v OŠ v povezavi z internimi oz. zunanjimi  izobraževanji ter projektnimi aktivnostmi).
 

 

Dostopnost