Skoči na glavno vsebino

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

NPZ je poseben postopek preverjanja znanja, pri katerem imajo vse učenke in vsi učenci možnosti, da pokažejo svoje znanje. To pomeni, da vsi opravljajo enake naloge, pod enakimi pogoji. Pripravljajo jih učiteljice in učitelji skupaj s strokovnjaki za posamezne predmete in s strokovnjaki za sestavljanje tovrstnega preverjanja znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in to na način, ki ga učenke in učenci poznajo iz vsakodnevnega šolskega dela. Nacionalno preverjanje znanja  je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

 NPZ V ŠOLSKEM LETU 2020/21

REDNI ROK:

4. 5. 2023 – SLOVENŠČINA (6. in 9. razred)
8
. 5. 2023 – MATEMATIKA (6. in 9. razred)

10. 5. 2023 – TUJI JEZIK (6. RAZRED)

10. 5. 2023 – FIZIKA (9. RAZRED)

 

IZBIRA 3. PREDMETA

 

Z NPZ ŽELIMO:

 • pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem in njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni,
 • prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
 • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,
 • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učenke in učence,
 • prispevati k bolj enotnim kriterijem učiteljevega ocenjevanja znanja,
 • razvijati sposobnosti učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

 ALI NAJ BI STARŠI OTROKE POSEBEJ PRIPRAVLJALI NA NPZ?

Za NPZ niso potrebne nobene posebne priprave, prav tako ni poskusnega preverjanja znanja. Namen namreč ni ocenjevanje znanja posameznih učenk in učencev in njihov dosežek nima nobenega vpliva niti na šolske ocene niti na prehod na srednje šole. Z NPZ želimo dobiti le vpogled v to, v kolikšni meri v Sloveniji uresničujemo cilje, ki smo jih postavili z učnimi načrti. Najboljša podpora učenkam in učencem pri NPZ je zatorej takšno ravnanje staršev, ki je tudi drugače pomembno za uspeh njihovih otrok v šoli:

 • sprotno spremljanje njihovega šolskega dela,
 • nenehen stik z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole,
 • spodbuda in pomoč pri vsakdanjih šolskih obveznostih,
 • pohvale za njihov trud in prizadevanje,
 • razumevanje otrokovih težav in pomoč pri premagovanju teh težav,
 • izražanje naklonjenosti otrokom tudi takrat, ko jim ne gre vse od rok tako, kakor bi si želeli.

VREDNOTENJE NALOG NPZ
Vrednotenje nalog NPZ  organizira in izvede ZRSŠ v skladu z navodili za vrednotenje nalog. Vrednotenje nalog je elektronsko.

SEZNANITEV Z DOSEŽKI
Učenci in njihovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ. Do nalog dostopajo preko računalnika s šifro, ki jo učenci pridobijo v šoli. Učencem se dosežki, ki so izraženi v točkah in v odstotku, vpišejo v obrazec  Obvestilo o dosežkih na NPZ, ki ga prejmejo ob končanem pouku.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE NAJDETE NA SPLETNI STRANI
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

 

Dostopnost