Skoči na glavno vsebino

UČENCI S PP

OTROCI IN MLADOSTNIKI S POSEBNIMI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI:

Usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se izvaja na osnovi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

1. NAMEN IZVEDBE POSTOPKA USMERJANJA (PU):

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov, oblik  pomoči ter prilagoditev.

2. KDO SO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI?

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to:

Starši –  skrbniki, lahko tudi starejši mladoletnik (oseba starejša od 15 let) ali polnoletna oseba vložijo ZAHTEVO ZA UVEDBO POSTOPKA USMERJANJA na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo, glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi.

Za  PODRAVSKO REGIJO JE TO:  OE Maribor, Trg revolucije 7, 2000 Maribor

Vlagatelj pa je lahko tudi vzgojno-izobraževalni oz. socialno varstveni zavod, VENDAR le v primeru, kadar oceni, da je program, v katerega je otrok vključen, neustrezen, in otrok na določenih področjih oz. pri določenih predmetih ne dosega minimalnih standardov znanja. Osnovna šola je lahko vlagatelj, kadar kljub delu z otrokom v skladu s Konceptom dela »Učne težave v osnovni šoli« (v nadaljevanju Koncept), upoštevanjem individualizacije in diferenciacije dela ter ponavljanju razreda otrok ne napreduje, starši pa ne želijo podati zahteve za uvedbo postopka usmerjanja.

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja se vroči staršem ali polnoletni osebi, ki pa lahko s podpisom na zahtevi potrdi-jo, da so bili obveščeni o postopku usmerjanja (PU) in s tem podajo tudi soglasje za pridobivanje psihološke in medicinske dokumentacije.

4. UPOŠTEVANE STOPNJE POMOČI v šoli glede na Koncept dela »Učne težave v osnovni šoli«.

Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja upoštevati PET OSNOVNIH STOPENJ POMOČI: 1. pomoč učitelja, 2. pomoč šolske svetovalne službe, 3. dodatno individualno in skupinsko pomoč na šoli, 4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Peti korak je možen šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitimi učnimi težavami potrebuje več pomoči in prilagoditev ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem predlagajo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku.

5. POTEK POSTOPKA USMERJANJA – ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

 

Starš oz. vlagatelj  k zahtevi za uvedbo PU mora  obvezno priložiti razpoložljivo strokovno dokumentacijo (zdravstvena, psihološka, specialno-pedagoška, socialna in druga poročila); v primeru učenca oz. dijaka pa poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku.

Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če ga zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti. Zapis pogovora z otrokom je del zahteve za uvedbo PU in ga opravi strokovna služba v vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki jo otrok obiskuje.

Postopek usmerjanja se začne šele, ko Zavod RS za šolstvo prejme popolno zahtevo. Svetovalec Zavoda RS za šolstvo, ki vodi postopek usmerjanja, zaprosi za strokovno mnenje eno od komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

6. KOMISIJA ZA USMERANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI:

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (glej komisija)
v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami izdela strokovno mnenje, ki vsebuje sintezo ugotovitev o otroku, opredeli se vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oz. motnje ter glede na ugotovljene vzgojno-izobraževalne potrebe otroka poda tudi predlog usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. Glede na potrebe učenca pa se opredelijo tudi obseg, oblika in izvajalci dodatne strokovne pomoči, pripomočki, prilagoditve prostora in opreme, navede se spremljevalec  ter morebitna vključitev v zavod za vzgojo in izobraževanje, socialno varstveni zavod, dom za učence s posebnimi potrebami ali namestitev v rejniško družino (skladno s 16. členom ZUOPP-1).

Strokovno mnenje svetovalec pošlje staršem oziroma vložniku zahteve za uvedbo postopka ter vzgojno-izobraževalnemu zavodu, v katerega je oziroma bo otrok vključen. Starši ali vložnik lahko v osemdnevnem roku sporočijo pripombe na strokovno mnenje. Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi, s katero se odloči o vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka s posebnimi potrebami in o ustreznem programu vzgoje in izobraževanja.

7. PRITOŽBA

Starši,  polnoletna oseba ali starejši mladoletnik se lahko na odločbo pritožijo, če se ne strinjajo z njeno vsebino. Pritožbo vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo v 15 dneh po prejemu odločbe. Pritožba vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda je možna le v primeru zavrnitve zahteve za uvedbo postopka usmerjanja.

 

8. UMAKNJENA ZAHTEVA

Če vlagatelj zahteve za uvedbo postopka usmerjanja ugotovi, da otrok ne potrebuje odločbe o usmeritvi, lahko zahtevo umakne  kadarkoli med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe, v času, ko teče pritožbeni rok, in tudi med postopkom na drugi stopnji do vročitve odločbe. Stranka lahko umakne zahtevo s pisno ali ustno izjavo pri svetovalcu, ki lahko s sklepom ustavi postopek.

 

9. PREVERJANJE USMERITVE

Če je v odločbi naveden rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti krajši od enega leta in ne daljši od petih let, svetovalec prične postopek preverjanja ustreznosti usmeritve po uradni dolžnosti. Vrtec, šolo oz. socialnovarstveni zavod zaprosi za poročilo o otroku, ki mora vsebovati tudi poročilo o izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa in zaprosi komisijo za novo strokovno mnenje.  Pristojna OE Zavoda RS za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja komisije izda novo odločbo.

 

10.  KORISTNE INFORAMCIJE:

  • Starši, starejši mladoletnik, polnoletna oseba, vrtec, šola oziroma zavod, v katerega je otrok vključen, lahko vložijo zahtevo za spremembo odločbe. V zahtevi morajo obrazložiti vsa dejstva in okoliščine ter utemeljiti korist, ki bi jo otrok oz. vzgojno-izobraževalni zavod imel s spremembo usmeritve.
  • Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja se lahko vloži pred vpisom v vzgojno-izobraževalne programe ter ves čas, dokler je otrok vključen v te programe.
  • Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, imajo pravico do pritožbe samo zakoniti zastopniki oz. polnoleten mladostnik sam ter starejši mladoletnik, vzgojno-izobraževalni oz. socialnovarstveni zavod pa le v primeru zavrnitve zahteve za uvedbo postopka usmerjanja.
  • V roku 30 dni po dokončnosti odločbe o usmeritvi mora vrtec, šola oz. zavod, v katerega je otrok vključen, pripraviti individualizirani program. Pri pripravi in spremljanju le-tega sodelujejo tudi starši ter otrok s posebnimi potrebami (glede na zrelost in starost).
  • Na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo so objavljena Navodila za izvajanje programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, za programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter Navodila za izvajanje programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za gimnazije.
  • Pravice, ki pripadajo staršem in otroku na podlagi druge zakonodaje, lahko starši uveljavljajo na pristojnem Centru za socialno delo (dodatek za nego, nadomestilo za izgubljeni dohodek, pravica do tolmača …).

11.  ZAMENJAVA ŠOLE:

V primeru, ko otrok zaradi določenih razlogov zamenja šolo, je o tem potrebno obvestiti svetovalca, ki vodi postopek. Odločba o usmeritvi zavezuje le šolo, navedeno v odločbi o usmeritvi, ki je otroku dolžna zagotoviti pravice, ki mu pripadajo, to pa pomeni, da odločba o usmeritvi ni »prenosljiva« iz ene šole na drugo. Do pridobitve odločbe o usmeritvi mora vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega se je otrok prešolal, zagotoviti izvajanje odločbe, če gre za isti program.

 

12.   VEČ INFORMACIJ POIŠČITE NA SPLETNIH STRANEH:

http://www.zrss.si/Uredi

    • Tam najdete tudi potrebne obrazce in
    • zakonske možnosti usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

 članek: prilagoditve
članek: ucne_pomoci

 

 

 

Dostopnost