SVET STARŠEV

stari

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši. Prvi sklic opravi ravnatelj.

 Pristojnosti sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;

daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;

 • daje mnenje o predlogu letnega delovnega načrta;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • voli predstavnike v Svet šole.
 • Člani Sveta staršev so:
  Jasna Ačko (1. razred),
 • Aleksandra Boček (2. razred),
 • Tadeja Brdnik (3. razred),
 • Vida Leskovar (4. razred),
 • Leopold Smogavec (5. razred),
 • Simon Detiček (6. razred),
 • Mojca Stegne (7. razred),
 • Dušanka Šega (8. razred),
 • Helena Janžič (9. razred).

 

Dostopnost