SVET STARŠEV

stari

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši. Prvi sklic opravi ravnatelj.

 Pristojnosti sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu letnega delovnega načrta;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v Svet šole.

Člani Sveta staršev so:
Aleksandra Boček, Vida Leskovar, Aleks Šega, Simon Detiček, Mojca Stegne,
Tjaša Lerher, Marko Kolenc

Predsednik sveta staršev je Simon Detiček.

Dostopnost