SVET STARŠEV

stari

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši. Prvi sklic opravi ravnatelj.

 Pristojnosti sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu letnega delovnega načrta,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet šole.
Člani sveta staršev so:

Vida Leskovar, Aleks Šega, Simon Detiček, Mojca Stegne,
Dušanka Šega, Tjaša Lerher, Marko Kolenc, Sonja Gumzej in Bojana Brdnik.
Predsednik sveta staršev je Simon Detiček.