Skoči na glavno vsebino

INFORMACIJE O PREHRANI

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike od 2005 do 2010 in na njej temelječih Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, načrtujemo prehrano otrok.

Vsem otrokom zagotavljamo vsaj en obrok, malico. Zainteresiranim učencem poleg malice nudimo zajtrk med 7.00 in 7.35 ter kosilo med 12.00 in 13.10.

Subvencionirano prehrano imajo otroci, katerih starši so prejeli ustrezno odločbo s Centra za socialno delo.

INFORMACIJE  O  SUBVENCIJI  šolske prehrane  

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo. Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

a) Do polne subvencije oziroma BREZPLAČNE MALICE so u p r a v i č e n i učenci oz. učenke:

  • ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico,
  • kjer povprečni mesečni dohodek v družini na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega  591,22  /e-uprava.gov.si/.
subvencija prehrane povprečni mesečni dohodek  na osebo višina subvencije
MALICA do 591,22  € 100%

b) Polna subvencija kosila oz. BREZPLAČNO KOSILO p r i p a d a učencem oz. učenkam:

  • ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo,
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji,  ne presega  401,58 €  /e-uprava.gov.si/. 
subvencija prehrane povprečni mesečni dohodek na osebo višina subvencije
KOSILO do 401,58 € 100%

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. 

c) Do subvencije za malico in kosilo so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino. Upravičeni so tudi prosilci za azil.

OPOMBA: Vse informacije o subvencionirani šolski prehrani najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na portalu  eUprava.  

https://www.gov.si/teme/subvencije-prehrane-za-ucence-in-dijake/ – Subvencija prehrane za učence in dijake.

https://e-uprava.gov.si – Subvencija za prehrano  (eUprava).

VIR: Zakon o šolski prehrani  –  ZŠolPre-1  (Uradni list RS, št. 3/1346/14 in 46/16 – ZOFVI-K)

Prijavo na šolsko prehrano se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto na  obrazcu (glej zavihek dokumenti).

CENIK PREHRANE

ZAJTRK/na dan KOSILO/na dan
UČENCI od 1. do 9. r. UČENCI od 1. do 5. r. UČENCI od 6. do 9. r.
0,50 € 2,10 € 2,20 €
Cene veljajo od 1. 11. 2021.

Navedene cene kosil se za nestalne naročnike povečajo za 0,10 € po obroku.

Ceno malice določa Ministrstvo za šolstvo in  od 1. 9. 2021 znaša 0,90 € na dan.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca.

Prehrana se praviloma odjavi pri poslovni sekretarki ali računovodkinji ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno do 10.00 ure. V tem primeru velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.

Če starši v naprej vedo, da bo otrok odsoten določen(e) dan (dneve) in prehrano odjavijo vsaj dan pred dnevom odsotnosti, velja odjava z dnem odsotnosti.

V primeru odsotnosti poslovne sekretarke ali računovodkinje lahko odjavo sprejme tudi drugi zaposleni.

V primeru, da prehrana ni pravočasno odjavljena, bo naročnik plačal polno ceno obroka.

Učencu, ki je odsoten zaradi dejavnosti, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

 
Dostopnost